4 tháng 8, 2015

Quảng Lạc tối thư 15 juin 1927

Quảng Lạc
Tối thứ tư 15 juin 1927

Thu giá thường

Kiều (2)

Các ngài ao ước muốn nghe tuồng cải lương, mà nhất là Kiều (2) thì các ngài lại càng ao ước lắm.  Vậy phải lĩnh ý mà diễn lại lần này. lại chính Soạn giả là M. Nguyễn-văn-Tệ, coi lấy các lớp và thêm nhiều bài ca mới.

nguồn: Hà Thành ngọ báo Juin 15 1927, 2


Nguyễn Văn Tệ là một người miền Nam lên Hà Nội học ở Trường Đại Học.  Sách sử về cải lương miền Bắc cho rằng ông ta là người giới thiệu hát cải lương với khán giả bắc kỳ.  "Nhiều bài ca mới" có nghĩa gì?  Rất có thể là nhạc Pháp với lời Việt Nam.

Không có nhận xét nào: