22 tháng 8, 2015

Mười năm (Ten Years) -Trần Huyền Trân (1939)

Biết nhau từ thuở dại khờ
We've known each other since our awkward youth
Giờ đây cát bụi đã mờ mắt chong.
Yet now dusty sand dims clear eyes
Nhánh hồng em chiết bên sông
Your rosebranch grafted at the riverside
Đã mười xuân rụng mười bông hoa cười
Through ten springs there fell ten laughing blossoms

Con chim bạc-má già rồi
The tomtit is old now
Mỏ vàng đã nhạt hết lời thơ xanh
Its yellow beak has faded, run out of youthful verse
Còn gì nữa ở lều gianh?
What's left at the thatched cottage?
Ở lòng em, ở lòng anh còn gì?
In your heart, in mine, what's left?

Tương-phùng là để biệt-li.
An encounter in order to separate.
Biệt li là một người đi qua lòng!
Separation is someone walking past someone's heart!
... Giờ thuyền em đã sang sông
Now your boat crosses the river
Anh nhìn khói sóng ngờ trông mây đèo.
I see mist in waves, as if seeing clouds in a mountain gorge.

Mười năm..., mới hiểu tình yêu:
Ten years..., just beginning to understand love:
Một nguồn hương nhẹ mây chiều gió đưa.
A source light fragrance, evening clouds attended by the wind.


nguồn: Tiểu thuyết Thứ bảy #271 (12 tháng 8 1939), 16.

Không có nhận xét nào: