28 tháng 4, 2015

Rạp Sán Nhiên mới sắp khai diễn (1927)

Rạp Sán Nhiên mới
sắp khai diễn

Xin trình các Quí khách biết rằng từ ngày chúng tôi mua lại Rạp Sán nhiên cũ đên giờ, chúng tôi đã sửa sang, chỉnh đốn lại hết cả từ chỗ ngồi cho đến các trò diễn sân khấu, cố mong thế nào cho được vừa lòng các quí khách.

Hiện chúng tôi mộ được nhiều bạn hát mới, và chúng tôi xin sẽ hết sức xếp đặt cả bên chèo cổ, chèo cải lương, không để phụ hai chữ Sán nhiên.

Chúng tôi định đến tối thứ năm 7 Juillet này, tức là tối mồng chín tháng 6 ta, đúng 8 giờ thì khai diễn. Vậy xin mời các quí khác chiếu cố đến xem cho, chúng tôi lấy làm hoan nghênh lắm

Hội Sán Nhiên Mới kính cáo

nguồn: Hà Thành ngọ báo 5 juillet 1927, 2.


Hội hát Sán Nhiên Đài
Chấn Hưng 18, Ngõ Mã Máy, Hanoi

Kính cáo các quý khách biết rằng: rạp Sán Nhiên Đài mới chúng tôi định đến tối thứ năm 7 Juillet này, tức là mồng 9 tháng 6 ta, đúng 8 giờ thì sẽ bắt đầu khai diễn.

Xin mời cách quý khách chiếu cố đến xem

Tối thứ năm 7 juillet diễn tích

Kim Anh Lệ Sử
(chèo cải lương)

Nhiều ngời đọc Kim Anh Lệ Sử cho là một quyển tiểu thuyết rất có giá trị, của ông Trọng Khiêm soạn, đã được hội Khai trí Tiến đức ban thưởng và đã có nhà danh sĩ dịch mấy đoạn ra Pháp văn. Bây giờ bản hội cho đêm diễn trên sân khấu chắc được các quý khách hoang nghênh.

Sách Kim Anh Lệ Sử tác giả có gửi bán tại bản rạp.

nguồn: Hà Thành Ngọ Báo 6 juillet 1927, 2.


Tiểu thuyết Kim Anh lệ sử của Trọng Khiêm được Đông Kinh Ấn Quán xuất bản năm 1924.  Sách này được công bố một năm trước quyển Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách.

Lúc bấy giờ sân khấu dân gian được sử dụng đến văn chương hiện đại nhất của nước Việt (không phải là chuyện cổ tích).

Một điều nữa là nghệ thuật (hay chính xác hơn nghệ thuật dân gian) không được tiền bao cấp.  Có những người trong công động chắc ủng hộ sân khấu chèo.  Nhưng muốn kiếm sống thì các chủ nhà hát phải bán vé, phải quảng cáo, phải có cái gì nào đó hấp dẫn để thu hút khán giả.

Không có nhận xét nào: