Ngày 02 tháng 03 năm 2015

nhạc kích động tháng 10 1968 từ Forrest B. Lindley Collectionnguồn: Forrest B. Lindley Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: