16 tháng 11, 2010

Hazey Jane I (Jane mù mịt) - Nick Drake (1970)Do you curse where you come from,
Em rửa nơi xuất phát của em không?
Do you swear in the night
Em thề ban đêm không?
Will it mean much to you
Có nghĩa gì mấy
If I treat you right.
Nếu anh đối xứ tốt với em?
Do you like what you're doing,
Có phải em thích việc em đang làm?
Would you do it some more
Em sẽ làm tiếp không?
Or will you stop once and wonder
Hay em ngừng lại một lần và tự hỏi
What you're doing it for.
Vì lẽ nào em đang làm thế đây.
Hey slow Jane, make sense
Hỡi Jane hãy khoan, khôn ngoan
Slow, slow, Jane, cross the fence.
Khoan, khoan Jane hãy qua hàng rào

Do you feel like a remnant
Có phải em cảm thấy như một tàn dư
Of something that's past
Của cái gì đó đã qua rồi
Do you find things are moving
Em có nghĩ mọi việc đi
Just a little too fast.
Nhanh một tý.
Do you hope to find new ways
Có phải m hy vọng tìm những cách mới
Of quenching your thirst,
Để giải cái khát của em,
Do you hope to find new ways
Em có hy vọng tìm những cách mới
Of doing better than your worst.
Để làm hơn việc kèm nhất của em.
Hey slow Jane, let me prove
Hỡi khoan lại Jane, để cho anh chứng tỏ
Slow, slow Jane, we're on the move.
Khoan khoan Jane, chúng ta lãng du

Do it for you,
Làm thế cho em,
Sure that you would do the same for me one day.
Vì chắc em cũng sẽ làm thế cho anh một ngày nào đó.
So try to be true,
Vậy cố chung tình
Even if it's only in your hazey way.
Mặc dù là chỉ theo cách mù mịt của em

Can you tell if you're moving
Em có biết em đang đi
With no mirror to see,
Dù không có gương để nhìn thấy
If you're just riding a new man
Nếu em chỉ cưởi một đàn ông mới
Looks a little like me.
Trông thấy hơi như anh.
Is it all so confusing,
Mọi việc có phải lộn xộn qúa,
Is it hard to believe
Có phải khó hiểu
When the winter is coming
Lúc mùa đông đến
Can you sign up and leave.
Em có thể đăng tên và đi
Hey slow Jane, clear your eye
Hỡi khoan Jane, hãy làm sáng mắt
Slow, slow Jane, fly on by.
Khoan, khoan, bay đi qua.


Bài ca này thuộc phong trào folk revival (phục hồi gian dân) của Anh quốc. Nick Drake hát và đàn guitar. Hai thành viên của ban nhạc Fairport Convention cũng tham gia. Có người nói rằng nàng Jane này là thuộc cần sa (MJ = marijuana) - vậy Jane được mù mịt. Anh nghĩ rằng đây là một bản tình ca tuyệt vời - là một kiểu tình yêu không mong đến trăm năm. Mình biết nàng không quả quyết với mối tình yêu. Nàng trao tình yêu bao nhiêu cũng được.

Không có nhận xét nào: