24 tháng 6, 2017

Một chỗ trên ô tô buýt (A Place On The Bus) - Thanh Tâm Tuyền (1964)

Tặng Nguyễn
Dedicated to Nguyễn

Buổi chiều vào chật khoang xe. Ðèn thắp lên. 
Evening crowding into its hold. The lights turn on
Tiếng máy nổ bỗng thành tiếng cười dài 
The roar of the engine becomes a long laugh
Mưa xuống bên ngoài, ngoài cửa sổ. Những bàn tay níu lấy vòng sắt lạnh 
Rain is falling outside, outside the window. Hands cling to cold iron hoops
Mỗi ngày chúng ta đứng bên nhau không quen nhau 
Every day we stand next to each other not knowing each other
Thân mật ngó lên mái tóc rối nền trời khuya 
Intimately peering over tousled hair in a midnight sky
Ngó vào mắt hoang xa dòng sông không bờ 
Peer into corrupted eyes, rivers without a bank
Sau một ngày làm việc em mơ về khói ấm khuôn mặt riêng 
After a day at work you dream of warm steam, an individual face
Tôi nghĩ về cuộc đời thầm thầm hàng ngày 
I think of a murky life every day
Trên những thành ô tô buýt người ta xô chạm vô tình 
Upon the bus-fortresses where people bump and push without intent
Tôi bám chặt cửa xe xin một chân đứng 
I stick fast to the door, ask for a place to stand
Nhớ đến chúng bạn: một người bên Xóm Cỏ một người ngoài Phú Thọ 
Think of us friends: one from Grass Hamlet, one out in Phú Thọ
Muốn gặp nhau mang cảm tình qua hai chặng đường len giữa đám ồn ào 
Wanting to meet to bring our sympathies past two stretches of road midst a noisy crowd
Chuyến xe buýt chạy trong buổi chiều. Trời mưa, mưa ngoài châu thành 
The bus runs through the evening. It rains, rains outside the city
Không tìm thấy bến không đỗ lại 
Seeing no dock, no place to pull over
Vai áo đã ướt đầy 
The shoulder of my shirt is completely soaked
Tóc em rét mướt 
Your hair is very cold
Một ngày mới bắt đầu với tờ báo phát hành sớm gói trên tay 
The day begins with a newspaper published early, wrapped up in your hand
Xe còn chạy mưa hoài dòng sông hoang mắt bỏ cố níu lấy cửa xe 
It keeps running, incessant rain, wild river, discarded eyes, still sticking fast to the door
Nhưng chúng ta không kiếm được một lời nào mà nói
But we can not find any words to say
 

Thanh Tâm Tuyền, Liên Đêm Mặt Trời Tìm Thấy (Sài Gòn: Sáng Tạo xuất bản, 1964)

Không có nhận xét nào: