2 tháng 6, 2020

Gái quê (Country Girls) - Tú Mỡ (1934)

nguồn ảnh: An ninh thủ đô 17 tháng 1 2017

Chợ chiều vừa tan buổi
The evening market has just broken up
Ánh hoàng hôn còn rõi.
Dusk's light still a faint vestige.
Trên con đường cái quan
On the mandarin road
Khách qua dáng uể oải.
Customers pass in nonchalance
Chị em ở chợ về,
The sisters of the market return home,
Mồ hôi ướt đầm đìa,
Their sweat soggy and moist
Đường xa, bước nặng nề.
The road is long, their steps heavy
Vai mang và đầu đội,
Burdens on their shoulders, balanced on heads
Nói cười quên nỗi mỏi.
Laughing, talking, forgetting their fatigue
Kiếm ăn vất vả thay
It's really rough earning a living
Thân cái cò lặn lội.
Bodies like herons traveling over hill and dale.
Vụt! chiếc xe hơi qua.
Whoosh! a car passes
Bảnh bao trên mấy bà
Spic and span with ladies aboard
Vàng đeo và lụa đắp,
Gold necklaces, bedecked in silk
Lộng lẫy như tiên nga!
Resplendent like the immortals!
Chị em khen nức nở
The girls praise with sobs
Rằng: "Các bà kẻ chợ,
Saying: "The ladies of the big town,
Chẳng biết tu kiếp nào?
They must have entered the temple in another life?
Đời sao sung sướng lạ!"
How can life be so strangely joyful!"
Đài các, tấm thân nhàn,
Snobbish, idles bodies
Ăn trắng lại mặc trơn.
Immaculate in dress, so smooth
Số chị em quê kệch,
It's our fate to be coarse,
Quả họ sung sướng hơn.
Obviously they're happier
Nhưng làm kẻ phú quý
Yet being of wealth and position
Sống không lo, không nghĩ.
Living without worries
Thân tầm gửi bám chồng
Parasitic mistletoe clinging to a husband
Thật là đời vô vị.
That's a really dull life.
Chị em chốn thôn quê,
We sisters out in the country,
Phải dậy sớm, thức khuya.
Must awaken early, stay up late
Giúp chồng nuôi con cái,
Help our husbands raise our children
Giang sơn gánh nặng nề.
Very heavy responsibilities
Vậy thời ngắm cho kỹ
So it's time to carefully scrutinize
Số chị em xấu xí
Our fates are wretched
Nhưng lại được hơn ai
But we are better than anyone
Lòng hy sinh cao quý.
With our hearts of noble sacrifice.

nguồn: Phong Hóa #121 26 tháng 10 1934, 4.

Không có nhận xét nào: