18 tháng 12, 2017

Hội Chùa Lim (1930)


Em ý y y
Gặp anh đây ý y y ...

nguồn: Hà Thành ngọ báo (11 tháng 2 1930), 1.

Không có nhận xét nào: