17 tháng 3, 2019

Réunion scoute à Thai-Binh (Cuộc họp hướng đạo ở Thái Bình) - 1936


nguồn: L'Annam nouveau (16 tháng 4 1936).

Không có nhận xét nào: