9 tháng 12, 2018

Đường về (The Road Home) - Bàng Bá Lân (1939)

Bước chân vào ngõ tre làng,
Stepping into the village's bamboo path
Lòng buồn nặng chĩu nghe nàng ru con
Heart overburdened hearing her lullaby
Bước lên thềm đá rêu mòn,
Stepping upon the worn, mossy stone veranda
Lòng buồn nặng chĩu nghe buồn võng đưa.
Heart overburden on hearing the sad swinging of the hammock

Mái gồi nhện vẩn chăng tơ,
The fan palm roof, a spider has cast its web
Tầu tiêu rách vẫn phất phơ bên mảnh.
Torn banana leaves still flap at the blind
Cây rơm như vẫn nguyên lành,
The haystack is still untouched
Vườn sao sơ sác trên cành hết dâu!
In the garden, so bare are the branches, no more mulberries

Quanh tìm nong kén còn đâu?
Looking around, where is the basket of cocoons?
Còn đâu cô bé hái dâu thẹn thò!
Where's the shy girl who picked the mulberries!
Ngoài sân nắng yếu lờ đờ,
In the yard, sunlight weakens and dulls
Mành tre trống-trải gió lùa hắt-hiu!
Sheer bamboo blinds, the wind gently blows in

nguồn: Đàn bà (13 octobre 1939), tr. 9.


Có một số trang web cho rằng "Bước chân vào ngõ tre làng" là một câu ca dao.  Thực ra thì khó biết nguồn gốc của câu này từ đâu ra.  Nhưng thi sĩ Bàng Bá Lân đã soạn bài thơ này năm 1939.  Có phải ông thi sĩ này đạo thơ hay bốn câu đầu của bài thơ được đi vào văn chương dân gian.  Thực ra sự thành công vĩ đại nhất của các tác phẩm là được quần chúng nhận là văn chương dân gian.

Không có nhận xét nào: