7 tháng 9, 2017

Bài kèn của một người dân Mèo trên miền Thượng-du Bắc-kỳ (1935)

nguồn: Hà Thành Ngọ Báo (24 mai 1935), tr. 1

Không có nhận xét nào: