3 tháng 12, 2023

phường bát âm tây (1926) - Henri Cucheronsset

La musique annamite a été influencée par la musique européenne; les instruments et les mélodies d'Europe ont un vif succès; dans toutes les provinces des fanfares s'organisent. Les musiques des régiments de tirailleurs et de la garde indigène sont pour ces fanfares de véritables écoles. En même temps l'étude de la musique national est reprise et l'on s'attache à perfectionner les instruments traditionnels.

Âm-nhạc An-nam cũng đã chịu một phần ảnh-hưởng to của âm-nhạc tây. Những đồ âm-nhạc và đồ thanh-âm của âm nhạc Âu-châu được công chúng hoan-nghênh. Vậy nên tỉnh nào cũng thấy dựng ra phường bát-âm Tây. Những âm-nhạc của đội lính khố đỏ và của đội lính khố xanh thật là những cái trường học của các phường bát âm ấy vậy. Người bản xứ lại bắt đầu nghiến cứu lại âm nhạc trong nước và tìm cách làm cho hoàn toàn những đồ âm nhạc cổ. [bản dịch của Vũ-Công-Nghi 1926]

Âm nhạc An nam cũng được chịu ảnh hưởng to của âm nhạc tây. Những nhạc cụ và giai điệu của  Âu châu được nhanh chóng hoan nghênh. Tỉnh nào cũng tổ chức những phường bát âm Tây. Ban nhạc của đội lính khổ đỏ và của đội lính khổ xanh thật là những cái trường học của các phường bát âm ấy vậy. Cùng lúc việc nghiến cứu quốc nhạc trong nước và được kế tiếp và hoàn thiện các nhạc cụ truyền thống. [bản dịch tây bụi]

Cucheronsset, Henri, L'Indochine d'hier et d'aujourd'hui (Hanoi: Éditions de L'Éveil Économique, 1926).

Không có nhận xét nào: