14 tháng 9, 2023

Các ngài dùng đàn Tây, Ta, Tầu xin lại hiệu Tran-Dinh-Thu Luthier (1932)


Các ngài dùng đàn Tây, Ta, Tầu xin lại hiệu Tran-Dinh-Thu Luthier

87 RUE DE COTON

Là một hiệu danh tiếng nhật Đông-Pháp tự năm 1912.

Vừa rồi lại xin chính-phủ chừng nhận các thứ phim mới chế bằng thủy-tinh.

Lại năm 1932 bắt đầu đã xuất-sản ba thứ đàn kiểu mới là:

DƯƠNG-TRANH-CẦM

DƯƠNG-ĐIỆP-CẦM

BÁN-NGUYỆT-CẦM

nguồn: Sách nói về thành phố Hanoi (Hanoi: Nhật Nam Thư Quán Dược Phòng, 1932).


Trần Đình Thư ở 87 Hàng Bông là một trong những người đầu tiên sản xuất đàn ghi ta ở Việt Nam. Trong bản quảng cáo có các đàn nửa tây nửa ta của ông phát minh lúc bấy giờ.

Không có nhận xét nào: