6 tháng 5, 2023

Vos propres disques de phono!!! (Đĩa hát riêng của bạn!!!) (1938)

Vous avez des disques qui reproduisent la voix des inconnus... Pourquoi n'avez-vous pas des disques de vous et de ceux qui vous sont chers!!!

DISK PHONO-ENREGISTREMENT

26 Rue Lê-Qui-Dôn et 4 Av. Beauchamp Hanoi enregistre instantanément votre voix, vos chants, votre musique, sur disques qui vous seront livrés à la MINUTE et qui se jouent sur tout phonographe ou pick-up.
Disque de 25 cm à partir de 5 p. 00.


Bạn có các đĩa ghi giọng của những người lạ... Tại sao bạn không có đĩa của bạn và thân nhân của bạn!!!

ĐĨA GHI PHONO

26 Rue Lê-Qui-Đôn và 4 Av. Beauchamp [Phố Lê Thái Tổ] Hà Nội ngay lập tức ghi âm giọng của bạn, các bài hát của bạn, bản nhạc của bạn vào các đĩa sẽ được trong cho bạn trong MỘT PHÚT và có thể nghe trên bất cứ máy quay đĩa nào.

Đĩa 25 cm bán từ 5 đ. 00.

nguồn: L'Avenir du Tonkin 4 tháng 5 1938

Không có nhận xét nào: