26 tháng 6, 2022

Hột lúa (Rice Seed) - Thế Tài Trương Minh Ký (1897)

Sanh ra ở ruộng phải chờ thời,
Born in the fields awaiting its time
Đến lớn nuôi người khắp mọi nơi,
Growing up feeding people everywhere,
Dạ tuyết lòng sương trong có tiếng,
Snowy belly, foggy guts inside there's a sound
Mình vàng xác ngọc báu cho đời.
Golden body, emerald bones bring value to life.
Trong trào ngoài quận đều yêu chuộng,
Inside or out they all love it
Trên bộ dưới thuyền mặc dạo chơi.
Upon land aboard a vessel paid no attention
Bụi bậm tuôn rơi theo tấm mẳn
Dustlike flowing down in pieces
Rồi cơn nước lửa thấy thơm hơi
Then the water's fired and it's fragrant

nguồi: Nam Kỳ 9 tháng 12 1897

Không có nhận xét nào: