16 tháng 6, 2021

Các bạn tìm mua những tập nhạc nước ngoài đã xuất bản trong năm 1961 (Friends, Seek These Foreign Song Collections During 1961)

Tập bài hát Hung-ga-ri 6 bài, 12 trang    Giá: 0đ18
Tập bài hát Tiệp-khắc 8 bài, 12 trang    Giá: 0đ24
Tập bài hát trữ tình cổ điển 10 bài, 20 trang    Giá: 0đ36
Hoa Chăm-pa (dân ca Lào) 5 bài, 6 trang    Giá: 0đ30
Tập bài hát Mông-cổ 5 bài, 8 trang    Giá: 0đ18
Tập bài hát Triều-tiên 7 bài, 12 trang    Giá: 0đ20
Tập bài hát Ru-ma-ni 5 bài, 8 trang    Giá: 0đ20

NHÀ XUẤT BẢN ÂM NHẠC

nguồn: Thống Nhất 15 tháng 9 1961

Năm 1961 "nước ngoài" có nghĩa là nước bạn bè hay nước cộng sản chủ nghĩa.  Chắc "bài hát trữ tình cổ điển" có nghĩa nhạc tây Âu.  Tại sao 6 trang dân ca Lào có giá cao hơn 12 trang bài hát Hung?

Không có nhận xét nào: